IHA Kreuzlingen 2017
Noah 13 j und Arthur 13 Monate alt.
1 Rang mit Arthur.

Noah 12 j mit Bedlington Terrier Lilly GC .
Hundeausstellung IHA Saarland. 2.Rang Pfingsten 2016

Noah 2 Rang mit Bedlington Terrier Lilly.

Kreuzlingen IHA Juniorhandling mit Arthur . Hier 2 Rang